Indien u ooit reeds gesolliciteerd en een cv ingestuurd hebt, dan hebt u zonder twijfel ook melding gemaakt van uw vrijetijdsbesteding (of ‘hobby’s’ om een Engels woord te gebruiken). Misschien hebt u er geen bijzondere aandacht aan besteed, omdat u dacht dat het uiteindelijk niet zo belangrijk was. U ging ervan uit dat selectieverantwoordelijken in de eerste plaats op zoek zijn naar professionele competenties en hun tijd niet willen verliezen met graven in uw persoonlijk leven, meer bepaald in uw vrijetijdsbesteding.

Zo’n redenering is zeker niet absurd, want selectieverantwoordelijken interesseren zich inderdaad vooral voor informatie betreffende uw competenties, bekwaamheden en attitudes. Ze willen immers nagaan of u uit het goede hout gesneden bent om de uitdagingen van de aangeboden job de baas te kunnen. Het is dus verstandig zich te concentreren op de professionele aspecten.

Echter, als u uw vrijetijdsbesteding vermeldt op uw cv, kan dit een uitstekende gelegenheid zijn om een meerwaarde toe te voegen aan uw kandidatuur. Deze informatie bevat immers meer dan één troef. Ze kan uw competentieprofiel vervolledigen, de interesse van de selectieverantwoordelijke wekken et biedt de mogelijkheid uw persoonlijkheid te accentueren nog vóór het sollicitatiegesprek plaats had.

Soms is het precies dit soort details die het verschil zullen maken tussen een weerhouden cv en een cv dat in de lijst niet-weerhouden kandidaturen terechtkomt!

Deze maand gaan we in detail zien hoe u strategisch te werk kunt gaan bij het communiceren over uw vrijetijdsbesteding, en dit om uw kandidatuur bij de selectieverantwoordelijke in een nog gunstiger daglicht te stellen en nog meer te ondersteunen.

Hoe kan uw vrijetijdsbesteding een meerwaarde verschaffen aan uw kandidatuur? Wel, om de eenvoudige reden dat elke vrijetijdsbesteding connotaties bevat betreffende een geheel van waarden, kwaliteiten en specifieke competenties (bv. sportbeoefening wordt, in de collectieve beeldvorming, geassocieerd met diverse kwaliteiten: een gezonde levensstijl, dynamisme, uithoudingsvermogen, teamspirit (voor zover het om teamsport gaat). En juist deze geassocieerde kwaliteiten kunnen professionele troeven zijn en dus uw kandidatuur kracht bijzetten voor een welbepaalde jobaanbieding.
Eenvoudig uitgedrukt betekent dit dat, wanneer u uw selectieverantwoordelijke informeert over uw vrijetijdsbesteding, u hem/haar dan ook informeert over uw competenties en bekwaamheden die meestal met deze vrijetijdsbesteding geassocieerd zijn.

Naast een uitbreiding van uw competentieprofiel geeft uw vrijetijdsbesteding ook iets prijs over uw persoonlijkheid. Dit biedt u de mogelijkheid uw cv een menselijker tintje te geven, wat niet te versmaden is.

Ten slotte kan uw vrijetijdsbesteding ook een handig middel zijn om u van anderen te onderscheiden, of om zelfs de speciale aandacht van de selectieverantwoordelijke te trekken, bv. indien u een weinig alledaagse vrijetijdsbesteding vermeldt.

Als u dit leest, begrijpt u uiteraard dat, om uw vrijetijdsbesteding om te zetten in een troef voor uw kandidatuur, de competenties die met deze activiteiten in verband gebracht worden, ter zake moeten zijn en in verband staan met de beoogde werkaanbieding. Immers, indien u bv. solliciteert voor een functie die een goede contactvaardigheid, veel verplaatsing en dynamisme vereist, dan is het misschien niet de verstandigste en meest aangewezen keuze te vermelden dat u een echt leesdier bent (een vrijetijdsbesteding die het beeld oproept van een eerder eenzelvige persoon).

Let ook op met bepaalde vrijetijdsbestedingen die een vrij negatieve connotatie hebben. We komen er nog op terug, maar we denken hier aan activiteiten zoals videospelen, geld- en kansspelen, en in bepaalde gevallen extreme sporten,…

En ten slotte, vind vooral geen fictieve vrijetijdbesteding uit die bij de beoogde werkaanbieding past. Het is niet onwaarschijnlijk dat de selectieverantwoordelijke u zal ondervragen over de vrijetijdsbesteding die u in uw cv vermeldt. Indien het tot hem doordringt dat u met opzet gelogen hebt, dan herleidt u uw kansen weerhouden te worden voor de functie praktisch tot nul.

We gaan nu enkele voorbeelden zien van vrijetijdsbestedingen die kunnen vermeld worden, samen met hun connotaties, maar ook enkele voorbeelden van vrijetijdsbestedingen die eerder een negatieve connotatie hebben. Dit maakt dat deze laatste beter te vermijden zijn, of minstens met veel omzichtigheid moeten aangewend worden.

Voorbeelden van vrijetijdsbesteding die een gunstige connotatie hebben:

• Sport, yoga, collectieve sporten, uithoudingssporten. In algemene regel is sport een activiteit die positief gepercipieerd wordt. Deze activiteit wordt geassocieerd met de begrippen gezonde levensstijl (een gezonde geest in een gezond lichaam), dynamisme, uithoudingsvermogen en volharding. Teamsporten bieden bovendien het voordeel in verband gebracht te worden met teamspirit- en/of competitieve kwaliteiten. Beoefenaars daarentegen van meditatievormen of yoga kunnen de interesse wekken van een selectieverantwoordelijke doordat dit soort activiteiten eventueel wijst op een betere stressbestendigheid. Ten slotte, indien u ooit aanvoerder van een sportteam was of nog steeds bent, zal men, naast sportieve eigenschappen in brede zin, er ook van uitgaan dat u leiderschapskwaliteiten bezit.

 

Ook theater is een activiteit die in hoog aanzien staat en een zeer gunstige connotatie heeft in onze bedrijven. Naast onmiskenbare creatieve vermogens worden de beoefenaars van diverse vormen van theater ook gepercipieerd als vlotte praters en efficiënte communicatoren. Deze competenties zullen sterk gewaardeerd worden voor functies in culturele sectoren en in commerciële activiteiten, waar men met gemak contact moet kunnen leggen en converseren, m. n. verkopers, handelaars en andere functies die frequente contacten vereisen.

 

Reizen en culturele activiteiten worden nauw in verband gebracht met passie, organisatie (vooral indien u zelf uw reizen organiseert), openheid van geest, en gevoeligheid voor anderen en vreemde culturen.

 

Creatieve vrijetijdsbesteding (schilderkunst, schrijven, fotografie, video, muziek, beeldhouwen, dichtkunst etc.) wijzen in de richting van uiterst gewaardeerde kwaliteiten als discipline, inspanning, passie, creativiteit, sensibiliteit, geduld etc. U dient uiteraard deze vormen van vrijetijdsbesteding te vermelden indien u solliciteert voor een functie die in verband staat met uw artistieke praktijk, maar deze kwaliteiten worden ook verlangd in werkaanbiedingen die zulke bekwaamheden vereisen (animatie, beroepen die discipline en inspanning vereisen, …).

 

Scouts en jeugdbeweging. Leden van de scouts en andere jeugdbewegingen, vooral indien ze groepsleider of groepsverantwoordelijke geweest zijn, genieten de perceptie geschikt te zijn voor animatie, jeugdbegeleiding, motivering, spreken in het openbaar, organisatie, zonder nog maar het feit te vermelden dat dit ook een zekere verantwoordelijkheidszin vereist. Dergelijke kwaliteiten worden hooggeschat in professionele milieus.

 

Koken en tuinieren. Iemand die zijn tuin onderhoudt, geeft aan in staat te zijn en het verlangen te hebben zorg te dragen voor de natuur en het milieu. Dit is uiteraard een niet te verwaarlozen pluspunt indien u van plan bent te werken in de sector van de duurzame ontwikkeling, propere energie of ook het onderhoud van groene zones. Koken daarentegen wijst op het vermogen zijn tijd en kunde in dienst te stellen van tijdruimtelijke organisatie.

 

Ook vrijwilligers- en liefdadigheidswerk geniet een positieve roep omdat dit getuigt van het vermogen tot empathie, openheid en engagement in één of meer sociale vraagstukken, afhankelijk van de sector waarin u uw beroep uitoefent. Dit zijn heel goede eigenschappen indien u bv. overweegt te werken in de non-profitsector. In dit geval is er idealiter een verband tussen het domein waarin u werkzaam bent als vrijwilliger (gezin, schulden, gezondheid, tewerkstelling, milieu etc.) en het beroep waarvoor u solliciteert.

 

 

Voorbeelden van vrijetijdsactiviteiten die een eerder negatieve connotatie hebben en met de nodige omzichtigheid moeten aangewend worden:

Videospelen worden nog steeds relatief scheef bekeken. Ze worden beschouwd als een activiteit die geen of heel weinig vaardigheden vereist, althans in een professionele context. Beoefenaars van videospelen worden ook in vrij hoge mate gepercipieerd als teruggetrokken, zelfs asociale personen. Bovendien wordt deze activiteit bij het grote publiek nog steeds sterk in verband gebracht met verslavingsproblematiek. Vermijd dus liever videospelen als vrijetijdsbesteding te vermelden, tenzij u van plan bent te werken in een domein dat op een of andere manier in verband staat met de gamingindustrie.

 

Ook geld- en gokspelen zijn te mijden. Naast verslavingsproblematiek, zoals bij videospelen, worden deze activiteiten bovendien in verband gebracht met een zeker gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en met problemen op het vlak van zelfbeheersing.

 

Extreme sporten moeten met de nodige omzichtigheid aangewend worden. Enerzijds getuigen deze activiteiten van een vermogen risico’s en onbekende situaties te aanvaarden en aan te pakken, van het vermogen grenzen te verleggen, en van controle en discipline. Dergelijke kwaliteiten zijn zeer gegeerd in leiderschapsfuncties of functies die het nemen en beheren van risico’s vereisen. Anderzijds worden extreme sporten door sommigen geassocieerd met het doelbewust opzoeken van risico’s of de behoefte zich te meten of grenzen te verleggen. Dat kan afstotend werken voor bepaalde selectieverantwoordelijken en voor functies waar men eerder op zoek is naar een afkeer van risico’s (sportactiviteiten met heel jonge mensen bv.).

 

• Ten slotte willen we deze lijst afsluiten met lezen. Deze activiteit is tweesnijdend, aangezien ze zowel voor- als nadelen biedt in het kader van een zoektocht naar werk. Inzake voordelen worden leesfanaten gepercipieerd als cultuurminnaars die over een zekere culturele bagage beschikken. Men gaat er ook van uit dat ze over goede redactionele vaardigheden beschikken en correct kunnen spellen. Het nadeel daarentegen van lezen is dat deze activiteit gepercipieerd wordt als een eenzame aangelegenheid, tenzij u deel uitmaakt van leesgroepen. Wanneer u echter liefhebber bent van een bepaalde auteur, thema of een speciaal literair genre, dan loont het altijd de moeite dit te vermelden.

We kunnen uiteraard onmogelijk exhaustief zijn hier en alle bestaande vormen van vrijetijdsbesteding de revue laten passeren. In het algemeen willen we echter het volgende stellen. Denk er steeds aan het verband voor ogen te houden tussen enerzijds de competenties en/of kennis die vereist worden door de vooropgestelde vrijetijdsbesteding en anderzijds de kwaliteiten die verwacht worden voor de geambieerde werkaanbieding.

Tot slot kunnen we nog dit eraan toevoegen. Hebt u een originele en eerder zeldzame vrijetijdsbesteding (speleologie, verkennen van onderaardse meren, fabriceren van cosmeticaproducten, drones bouwen en besturen etc.), dan kan het in elk geval interessant zijn dit te noteren. Want het is heel goed mogelijk dat dit de nieuwsgierigheid van de selectieverantwoordelijke zal wekken en uitmonden in een interessant gesprek. Niets gaat immers boven zo’n thema om het ijs te breken in een sollicitatiegesprek!

 

U bent aan zet!

Share This