Deze maand willen wij u laten kennismaken met een project van de tewerkstellingsgroep van de sociale coördinatie in Neder-Over-Heembeek. Dit kwam recent tot stand met de steun van het Jobhuis van de Stad Brussel en Marion Lemesre, schepen van Handel, Tewerkstelling en Opleiding van de Stad Brussel.

« Ontmoetingen naar Werk » werd een ochtendsessie waarbij werkzoekenden uit Neder-Over-Heembeek twee werkgevers (Securitas en GAA) ontmoetten, maar ook verschillende werkgelegenheidsstructuren zoals Actiris, EFP, Stad Brussel, Mission Locale de Bruxelles-Ville (Lokale Missie van de Stad Brussel), Tracé Brussel en de Werkcentrale van de Stad Brussel, met de Bus naar Werk.

 

De ochtendsessie omvatte meerdere doelstellingen:

 • Een buurtevenement oprichten voor tewerkstelling en vorming in het hartje van Neder-Over-Heembeek ;
 • Deelnemende werkgevers en werkzoekenden uit de wijk direct met elkaar in contact brengen ;
 • Werkgevers een platform geven om zichzelf en hun vacatures bekend maken bij het publiek;
 • Zichtbaarheid van hulp- en begeleidingsstructuren voor werkgelegenheid vergroten, alsook die van opleidingsverstrekkers en buurtdiensten voor werkzoekenden zoals de Bus naar Werk en de « Jobdonderdagen ». Deze laatste vindt elke donderdag plaats in het buurthuis Rossignol, waar een vrij toegankelijke OCR ruimte wordt behouden voor werkzoekenden, met permanenties van een consulente Mission Locale pour l’Emploi (Lokale Missie voor Tewerkstelling) en een consulente van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

 

Het observatorium van de Werkcentrale van de Stad Brussel heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan de hand van een vragenlijst een beter beeld te krijgen van het profiel van de aanwezige werkzoekenden. Op diezelfde manier hebben wij ook hun oordeel over de relevantie van een dergelijk evenement verzameld. Het doel was om nadien de toekomstige edities van « Ontmoetingen naar Werk » vast te leggen in deze wijk.

 

Wij weten dat er meer dan honderd bezoekers naar dit evenement kwamen. 58 van hen heeft onze vragenlijst ingevuld.

 

Dit is wat de ondervraagden ons hebben geleerd:

 • Van de 58 ondervraagden waren 57 Franstalig, slechts 1 persoon wenste in het Nederlands te antwoorden;
 • Alle ondervraagden wonen in Neder-Over-Heembeek ;
 • Wij stelden een lichte oververtegenwoordiging van mannen (54%, tegenover 46% vrouwen) vast ;
 • Op vlak van leeftijd, waren iets minder dan 10% van de ondervraagden jonger dan 26 jaar, 53% van hen waren tussen 26 en 45 jaar oud en 33% van de ondervraagden waren ouder dan 46 jaar. Dit gegeven ontbreekt voor 5% van de ondervraagden;

Laten we even stilstaan bij het aandeel van personen ouder dan 46 jaar (33%). In vergelijking met de leeftijdsverdeling van de Brusselse bevolking ligt dit aandeel relatief hoog. Inderdaad, cijfers uit 2008 geven aan dat 22% van de Brusselse bevolking tussen 45 en 65 jaar oud is. Gezien het effect op het type tewerkstellingsacties die worden ingevoerd, zou het interessant zijn om te weten of deze verhouding ook van toepassing is op de hele werkzoekende bevolkingsgroep in NOH.

 • Zoals u kan zien in onderstaande grafiek blijkt dat zowat 1/3 van hen een beroeps- of technisch diploma heeft:

01nl

 • Van de twee werkgevers die aanwezig waren kenden de ondervraagden Securitas reeds en kwamen zij in de eerste plaats om deze werkgever te ontmoeten. Inderdaad, 43% van de ondervraagden verklaarden dat zij voor Securitas en GAA kwamen en 48% alleen voor Securitas. Enkel 9% van de ondervraagden kwam enkel voor een ontmoeting met GAA ;
 • Desondanks zijn beide werkgevers erg gegeerd vermits 81% van de ondervraagden na afloop van dit evenement aangaven bij een van beide te willen solliciteren;
 • De stands van Actiris, Tracé Brussel, EFP, en de Bus naar Werk die aanwezig waren bleken nuttig te zijn geweest voor het merendeel van de bezoekers;
 • De algemene beoordeling van werkzoekenden over dit evenement was erg positief en zowat 98% van hen wil dat een dergelijk evenement opnieuw in de wijk wordt gehouden met andere werkgevers.

 

 

 

Tenslotte hebben wij eveneens de beroepen bepaald waartoe deze werkzoekenden zich willen oriënteren. De resultaten vindt men in onderstaande grafiek terug :

02nl

Zo vindt men in dalende volgorde van belang:

 • Veiligheid / bewaking ;
 • Verkoop ;
 • Onderwijs ;
 • Schoonmaak/onderhoud ;
 • Administratie ;

 

Niettemin dient men hieromtrent rekening te houden met de volgende drie aspecten :

 • Ten eerste : Zoals de zaken er nu voor staan, de resultaten zijn slechts van toepassing op een steekproef van ondervraagden en kunnen op geen enkele manier veralgemeend worden tot alle werkzoekenden in Neder-Over-Heembeek. Anders gezegd, tenzij men ad hoc opzoekingen en statistische testen uitvoert, kunnen wij aan de hand van deze gegevens geen uitspraken doen over alle werkzoekenden in NOH die slechts aangetrokken zijn tot bovengenoemde sectoren. Voorzichtigheid is geboden met de veralgemening van deze resultaten;

 

 • Ten tweede : De vermelde sectoren zijn relatief weinig gedefinieerd en dienen preciezer omschreven te worden. Zo is verkoop bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd, maar wij weten niet of waar mensen « verkoop » mee associëren: « detailhandel », « groothandel », in B2B verband, kleding of fruit en groenten, … Dezelfde opmerking geldt voor andere vermelde sectoren;

 

 • En tenslotte : Zoals de zaken er nu voor staan, weten we dat de ondervraagden graag in deze sectoren willen werken, maar wij hebben geen enkele aanwijzing over de vaardigheden die deze personen hebben in verband met de beoogde beroepen. Ook hier is het aangewezen om bijkomende informatie over het profiel van deze personen te vergaren om na te gaan of zij weldegelijk over de kwaliteiten, kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn om in de gewenste sector te werken, en of het nuttig is om hen te begeleiden naar levenslang leren.

 

Wij vinden dat er rekening moet gehouden worden met deze gegevens en opmerkingen bij de volgende edities van « Ontmoetingen naar Werk ». Al heeft deze aanpak haar beperkingen, het idee om werkgevers vacatures te laten voorstellen die in lijn zijn met het type werkzoekenden in NOH is zinvol. Voor een betere uitvoering van deze aanpak moet men, volgens ons, rekening te houden met de 3 bovenstaande opmerkingen:

 • Men zou idealiter moeten beschikken over gegevens van alle werkzoekenden in NOH ;
 • Men zou in detail alle sectoren moeten kennen waarin deze mensen naar werk zoeken;
 • En voor deze bevolkingsgroep moet men niet alleen over hun professionele interesses informatie vergaren, maar ook informatie over hun troeven, kwaliteiten, kennis en vaardigheden in verband met de beoogde beroepen. Anders gezegd, men moet de kwaliteit (wenselijkheid of motivatie, haalbaarheid en relevantie) van het professioneel project van deze werkzoekenden evalueren.

 

Zelfs al dient men de overeenstemming van de vacatures op het project van de werkzoekenden in NOH nog van naderbij te bekijken, deze eerste editie was zinvol en kwam tegemoet aan de behoeften van de werkzoekenden in NOH.

 

De Werkcentrale en haar observatorium zullen zeker aanwezig zijn op de volgende editie begin mei 2017 om de voortgang van dit project op te volgen en om meer informatie te verzamelen over het profiel en de noden van werkzoekenden in Neder-Over-Heembeek.

 

Tot binnenkort !

 


 

Ce mois-ci, nous souhaitions vous faire connaitre un projet du groupe emploi de la coordination sociale de Neder-Over-Heembeek, qui a récemment été mis sur pied avec le soutien de la Maison de l’emploi de la Ville de Bruxelles et de Marion Lemesre, Echevine du Commerce, de l’Emploi et de la Formation de la Ville de Bruxelles.

Ce projet, qui s’intitule « Les Rendez-vous de l’emploi », a pris la forme d’une matinée de rencontre entre les chercheurs d’emploi de Neder-Over-Heembeek et deux employeurs (Securitas et GAA), ainsi que diverses structures liées à l’emploi telles qu’Actiris, l’EFP, la Ville de Bruxelles, la Mission Locale de Bruxelles-Ville, tracé brussels et la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles avec son Bus de l’Emploi.

 

Les objectifs de cette matinée furent multiples :

 • Créer un événement de proximité au cœur de Neder-Over-Heembeek lié à l’emploi et la formation ;
 • Mettre en contact direct les employeurs participants et les chercheurs d’emploi du quartier ;
 • Permettre aux employeurs présents de se faire connaitre du public et de faire connaitre leur offre en matière d’emploi ;
 • Faire connaitre les structures d’aide et/ou d’accompagnement vers l’emploi, ainsi qu’un opérateur de formation et les services de proximité pour les chercheurs d’emploi tels que Le Bus de l’emploi et les « Jeudis de l’emploi ». Ce dernier, organisé tous les jeudis au sein de la maison de quartier Rossignol, est un espace accessible gratuitement où les chercheurs d’emploi peuvent trouver un Espace Public Numérique, une permanence d’une conseillère de la Mission Locale pour l’Emploi et une permanence d’une conseillère de l’Agence Locale pour l’Emploi.

 

L’observatoire de la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles a profité de cette matinée pour faire passer un questionnaire afin de mieux cerner le profil des chercheurs d’emploi présents. Par la même occasion, nous avons récolté leurs avis quant à la pertinence d’un tel événement. Le but étant de définir par la suite les futures éditions des « Rendez-vous de l’Emploi » dans ce quartier.

 

Nous savons que l’événement a attiré plus d’une centaine de visiteurs. Parmi ceux-ci, 58 ont répondu à notre questionnaire.

 

Voici ce que nous ont appris ces sondés :

 • Sur ces 58 sondés, 57 étaient francophones et 1 seule personne a souhaité répondre en Néerlandais ;
 • L’intégralité des sondés habitent Neder-Over-Heembeek ;
 • Nous avons pu observer une légère surreprésentation des hommes (54%, contre 46% de femmes) ;
 • En matière d’âge, un peu moins de 10% des personnes avaient moins de 26 ans, 53% des personnes avaient entre 26 et 45 ans et 33% des sondés avaient plus de 46 ans. Cette donnée est absente pour 5% des sondés ;

Restons quelques instants sur la proportion de personnes âgées de plus de 46 ans de 33%. Ceci semble être une proportion relativement élevée si l’on met cette information en relation avec la distribution des âges de la population bruxelloise. En effet, les chiffres de 2008 en la matière nous informent que 22% de la population bruxelloise a un âge compris entre 45 et 65 ans. Il serait intéressant de savoir si c’est le cas pour l’ensemble de la population des chercheurs d’emploi de NOH car cela pourrait avoir une incidence sur les types d’actions de mise à l’emploi à mettre en œuvre.

 • La distribution des sondés selon leur niveau d’études montre que près d’1/3 d’entre eux possède un diplôme de professionnel ou de technique, comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous :

01fr

 • Sur les deux employeurs présents, les sondés avaient une connaissance préalable de Securitas et ils sont venus principalement rencontrer cet employeur. En effet, 43% des sondés déclarent être venus pour Securitas et GAA et 48% pour sécuritas uniquement. Seul 9% des sondés sont venus pour rencontrer exclusivement GAA ;
 • Néanmoins, l’attrait de ces deux employeurs semble clairement être présent car 81% des sondés déclarent vouloir postuler chez l’un ou l’autre de ces employeurs à l’issue de l’événement ;
 • La présence d’un Stand d’Actiris, de Trace brussel, de l’EFP, et du Bus de l’Emploi semble avoir été utile et profitable pour la majorité des personnes présentes ;
 • L’appréciation globale de l’événement par les chercheurs d’emploi est très favorable et ils sont près de 98% à souhaiter qu’un tel événement soit organisé à nouveau dans le quartier avec d’autres employeurs.

 

Pour finir, nous avons également identifié les métiers vers lesquels ces chercheurs d’emploi souhaitent s’orienter. Les résultats obtenus sont compilés dans le tableau qui suit :

02fr

 

Ainsi, par ordre décroissant d’importance, nous retrouvons :

 • Le secteur de la sécurité / gardiennage ;
 • La vente ;
 • L’enseignement ;
 • Le nettoyage ;
 • Le secteur administratif ;
 • La logistique.

 

Cependant, trois remarques sont à retenir à ce niveau :

 • Premièrement : En l’état, les résultats ne valent que pour notre échantillon de personnes sondées et ne peuvent être généralisés à l’ensemble des chercheurs d’emplois de Neder-Over-Heembeek. Autrement dit, à moins de faire la recherche et les tests statistiques ad-hoc, ces données ne nous permettent pas de dire si l’ensemble des chercheurs d’emploi de NOH sont principalement attirés vers les secteurs susnommés. La prudence est donc de mise vis-à-vis de la tentation de généraliser ces résultats ;

 

 • Deuxièmement : Les domaines d’activités mentionnés sont relativement peu définis et mériteraient d’être plus affinés. Ainsi, par exemple, le secteur de la vente est bien représenté, mais nous ne savons pas si en évoquant ce secteur, les personnes pensaient à la vente de détail, de gros, s’il s’agit de la vente dans le cadre de relations B2B, s’il s’agit de vendre des vêtements ou des fruits et légumes, … Même remarque pour les autres domaines d’activité mentionnés ;

 

 • Enfin et troisièmement : En l’état, nous savons que les personnes sondées souhaitent s’orienter vers ces domaines professionnels mais nous n’avons aucune indication quant aux compétences possédées par ces personnes en rapport avec les métiers ciblés. Ici aussi, il serait judicieux de compléter la récolte d’information sur le profil de ces personnes afin de savoir si celles-ci possèdent bien les qualités, connaissances et compétences nécessaires pour prétendre à travailler dans le secteur désiré ou s’il est utile et nécessaire de renforcer leur accompagnement vers la formation vie les partenaires dont ce sont les missions.

 

Nous estimons que ces données et ces remarques sont à prendre en compte pour l’exécution des prochaines éditions des « Rendez-vous de l’emploi ». Même si cette approche a ses limites, l’idée de faire venir des employeurs qui offrent des emplois en phase avec ce que recherche la population des chercheurs d’emploi de NOH fait sens. Mais pour que cette approche soit exécutée au mieux, il faut, à notre avis, prendre en compte les 3 remarques précédemment exposées :

 • Il faut idéalement des données sur l’ensemble de la population de chercheurs d’emploi de NOH ;
 • Il faut connaitre en détail les secteurs dans lesquels ces personnes cherchent du travail ;
 • Et pour cette population, il faut acquérir des connaissances non seulement sur leurs intérêts professionnels, mais aussi sur leurs atouts, qualités, connaissances et compétences en rapport avec les métiers visés. Autrement dit, il nous faut évaluer la qualité (désirabilité ou motivation, faisabilité et pertinence) du projet professionnel de ces chercheurs d’emploi en question.

 

Si la question de l’adéquation entre l’offre d’emploi des employeurs et le projet des chercheurs d’emploi de NOH doit être encore examinée de plus près, cette première édition fait sens et semble rencontrer les besoins des chercheurs d’emploi de NOH.

 

La Centrale de l’Emploi et son observatoire ne manqueront pas d’être présents lors de la prochaine édition au début mai 2017 afin de suivre l’évolution de ce projet de de connaitre davantage le profil et les besoins des chercheurs d’emploi de Neder-Over-Heembeek.

 

A très bientôt !

Share This